privacy disclaimer alg vwd

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Reiki-Cursus-123.nl tevens handelend onder de naam Shiva & Ganesh (KvK nr 53844769), MigraineVerlichten.nl

Inhoud:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Artikel 3 – Het aanbod
 • Artikel 4 – De overeenkomst
 • Artikel 5 – Herroepingsrecht
 • Artikel 6 – Bijzondere voorwaarden
 • Artikel 7 – Annulering Trainingen/Cursussen
 • Artikel 8 – De prijs en betalingsvoorwaarden
 • Artikel 9 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten  Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh
 • Artikel 11 – Klachtenregeling
 • Artikel 12 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer/Ondernemer:  Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh : de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh  handelt tevens onder de naam “Shiva & Ganesh” en “MigraineVerlichten.nl”.
 3. Overal in deze algemene voorwaarden waar  Reiki-Cursus-123.nl wordt genoemd, kan tevens worden gelezen “Shiva & Ganesh” en “MigraineVerlichten.nl”.
 4. KvK nr: 53844769
 5. Adres: Markt 26N, 5541 EA te Reusel
 6. E-mail: info@ Reiki-Cursus-123.nl /info@shiva-ganesh.com
 7. Cursussen: onder cursussen wordt verstaan alle live trainingen en online cursussen van Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh  en alle andere vormen van kennisoverdracht door Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh .
 8. Diensten: onder diensten wordt verstaan een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh  een overeenkomst sluit tot het verzorgen van diensten, ongeacht of Opdrachtgever zelf of een derde gebruik maakt van de diensten.
 10. Deelnemer: onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die deelneemt aan de cursus of training. De deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn een consument.
 11. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 12. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle offertes aan Opdrachtgever, op alle door Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh besloten overeenkomsten en aanbod met Opdrachtgever, op alle verrichte diensten voor Opdrachtgever en op alle overige door Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh verrichte handelingen ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument
 2. Wanneer Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voor-waarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij  Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden gemaild.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de datum wanneer de gekochte cursus plaats vindt;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderne-mer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zo lang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van online diensten waarbij consument direct toegang heeft tot de download of directe toegang tot een online programma:

 1. Bij levering van diensten heeft klant niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden als het traject van start is gegaan.
 2. Een traject, in welke vorm dan ook, gaat van start op het moment dat de betaling binnen is bij gebruiker.
 3. Indien de consument vraagt om directe levering binnen de bedenktermijn van 14 dagen ziet de consument af van het herroepingsrecht omdat de dienst al volledig is nagekomen (beschikbaar) binnen de bedenktermijn.

Indien er twijfel is voorafgaand aan de start van een cursus is het aan te raden om de investering niet te maken.

Artikel 6 – Bijzondere voorwaarden

Materialen en licenties

 1. Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh streeft ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar kan dit niet garanderen. Als Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh de materialen gaat verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan laten wij jou dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Dit bericht wordt verstuurd naar het laatste e-mailadres dat bekend is. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor eigen risico.
 2. Het is niet mogelijk om deelname aan het online programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Hiermee kom je expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 7 – Annulering Trainingen/Cursussen

 1. Bij annulering door Opdrachtgever van cursussen binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
 2. De Deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 3. Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de Cursus te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Ondernemer betaalde bedrag.
 4. Een cursus kan tot 10 dagen voor de afgesproken datum door Opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een eerstvolgend andere cursus. Bij verplaatsing korter dan 10 dagen voor de afgesproken datum wordt 25% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.
 5. Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Ondernemer zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh de door Opdrachtgever betaalde cursuskosten binnen 14 dagen restitueren.
 6. Bij annulering door Opdrachtgever van cursussen binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten 25%.
 7. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
 8. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven of telefonisch inclusief e-mail aan info@Reiki-Cursus-123.nl of info@shiva-ganesh.com te geschieden.

Artikel 8 – De prijs en betalingsvoorwaarden

 1. De prijzen van het aanbod cursussen, online programma’s/cursussen, behandelingen staan op de website van Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh. Deze prijzen zijn altijd inclusief btw.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 4. Betaling geschiedt online via de webshop van Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh. Betaling via iDeal, iDeal QR, bunq of Belgische bank.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan  Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh  kunnen worden toegerekend.
 2. Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh draagt generlei aansprakelijkheid voor enig (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
 3. Schade welke door een cliënt veroorzaakt is aan have en goed, welke beschikbaar zijn gesteld door  Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh of welke door Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh is gehuurd/ gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.
 4. Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 5. Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/ of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/ of medicijngebruik.
 6. Cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden na ontvangst en/of ondertekening van de opdracht en betaling binnen de gestelde termijn, als benoemd in de opdracht.
 7. Indien de cliënt binnen 2 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh

 1. Op de teksten en materialen behorende bij de diensten van Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh  bezit ondernemer de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van de diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Ondernemer.
 2. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Reiki-Cursus-123.nl/Shiva & Ganesh .
 3. De intellectuele eigendomsrechten van jouw programma blijven natuurlijk volledig van jou.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

REIKI | UNIVERSELE LEVENSENERGIE VOOR IEDEREEN
bewust rust nemen